Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Pozostałe aktualności

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 oraz formularz zgłoszenia opinii znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/

Protokół komisji ds. budżetu obywatelskiego z posiedzenia dotyczącego: weryfikacji i opiniowania zgłoszonych propozycji zadań oraz utworzenia listy zadań dopuszczonych i odrzuconych do głosowania nad budżetem obywatelskim gminy otyń na rok 2022.

Konsultacje ws. kanalizacji w Niedoradzu

Zapraszamy mieszkańców Niedoradza na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej.
Spotkanie odbędzie się 8 września na sali wiejskiej w Niedoradzu od godziny 17.00.
 

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  31 sierpnia 2021 roku  o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie nadzwyczajnej sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
4. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
5. Zamknięcie XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
           /-/ Aneta Smolicz
 
 

XXXV Sesja Rady Miejskiej Otyń

  • 12-08-2021
  • Autor: Administrator
  • drukuj
XXXV sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w 17 sierpnia  2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. 
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026. 
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  porozumienia pomiędzy  Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie  objęcia mieszkańców Gminy Otyń opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
13. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  pomiędzy Gminą Otyń a Miastem Zielona Góra w zakresie określenia  zasad dotyczących kierowania osób z terenu Gminy Otyń do uczestnictwa  w Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze.
14. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przyjęcia  Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z Gminy Otyń.
15. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zasad i trybu przyznawania  stypendiów Burmistrza Otynia  dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Otyń.
16. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie  w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
18. Wolne wnioski i informacje. 
19. Przyjęcie protokołu z obrad   XXXIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
          /-/ Aneta Smolicz

ASF: cały powiat „strefą objętą ograniczeniami III”

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że m.in. w związku z licznymi ogniskami ASF w Polsce, w tym w woj. lubuskim, wyznaczona została w całym powiecie strefa objęta ograniczeniami III, a ryzyko wystąpienia ASF uznaje się za wysokie.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, że odszkodowania nie przysługują gospodarstwom, które nie przestrzegają zasad bioasekuracji.
Obecna strefa obejmuje kilkanaście powiatów w kilku województwach i przez wiele lat nie będzie możliwości jej wygaszenia.

 
Stąd apel o pilne rozważenie celowości utrzymywania świń przez gospodarstwa, które nie są w stanie sprostać wymogom bioasekuracji.
 
Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina m.in., że:
 
- do ARiMR należy zgłaszać upadki świń najpóźniej w ciągu 48 godz.,
- słomę i ziarno należy zabezpieczać przed dostępem zwierząt i przetrzymywać oddzielnie od innego ziarna i słomy – min. 30 dni w przypadku ziarna, a min. 90 dni w przypadku słomy,
- nie wolno karmić świń zielonkami.
 

Cena wody i ścieków bez zmian

10 lipca wejdzie w życie zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie "Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Otyń na okres 3 lat".
 
W ciągu najbliższych 12 miesięcy stawki dotyczące zarówno dostarczania wody, jak i odprowadzania ścieków pozostają na dotychczasowym poziomie.
 
Przy okazji przypominamy, że szczególnie teraz - w okresie letnim, wodę należy traktować jako wspólne dobro, a tym samym oszczędzać i nie używać jej np. do napełniania basenów czy podlewania ogrodów. Nadmierne zużycie wody obniża jej poziom w studniach i powoduje spadki ciśnienia wody, która powinna swobodnie płynąć z kranów.
 

„Dobry Start” z ZUS

Od nowego roku szkolonego 300 zł w ramach programu "Dobry Start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wsparcie przysługuje na dzieci do 20. roku życia lub 24 lat, jeśli posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.
 
Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe niektórych banków. Również zawiadomienia dotyczące świadczeń „300 plus” będą przekazywane w formie elektronicznej. Samo świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy.
 
Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS udostępnił specjalny kreator wniosków o świadczenia z programu „Dobry Start”. Pomoże on uniknąć błędów przy staraniu się o wsparcie. Pracownicy ZUS we wszystkich placówkach będą pomagali w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie „300 plus”. Dodatkowo w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS, urzędach i instytucjach  będzie można uzyskać pomoc w elektronicznym złożeniu wniosku w ramach programu „Dobry Start”. Zainteresowanym pomagać będą pracownicy ZUS.
 

Podaj swoje źródło ciepła!

1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w których właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek podać źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 
 
 
Najprostszą metodą na podanie wymaganych informacji jest wypełnienie deklaracji przez Internet, do czego potrzebny jest profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl

Komplet dokumentów - ulotki informacyjne, druki deklaracji (puste i przykładowo wypełnione) oraz szczegółową instrukcję podawania danych do CEEB można też znaleźć w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/ 

ASF - gdzie dzwonić, gdzie pisać?

Podajemy dane kontaktowe, pod którymi można uzyskać wszystkie aktualne informacje dotyczące ASF:
 
(22) 623 -10-65 Główny Inspektorat Weterynarii
(22) 623-15- 29 Główny Inspektorat Weterynarii
(22) 623-16-41 Główny Inspektorat Weterynarii
e-mail: asfpytania@wetgiw.gov.pl
(22) 623-25-43 Departament Bezpieczeństwa Żywności I Weterynarii 
(22) 623-13-31 Centrum Zarządzania Kryzysowego MRiRW
e-mail: czk.mrirw@minrol.gov.pl
 
Są to numery aktywne w godzinach przyjmowania przez powyższe instytucje interesantów, a więc nie są całodobowe.
1 2 3 4 5 6 ... 18

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl