Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: Projekty Unijne

Projekty

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo

konrad
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo
Beneficjent
Gmina Otyń
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość projektu
146 260,49 zł
Wartość dofinansowania
72 364   zł
Okres realizacji
2015
Opis projektu
W ramach projektu wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Konradowo wraz z podłączeniem do kilku domostw.
Cele i efekty projektu
Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Otyń poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konradowo.
Beneficjent
Gmina Otyń
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wartość projektu
146 260,49 zł
Wartość dofinansowania
72 364   zł
Okres realizacji
2015
Opis projektu
W ramach projektu wykonano kanalizację sanitarną w miejscowości Konradowo wraz z podłączeniem do kilku domostw.
Cele i efekty projektu
Rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Otyń poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Konradowo.
 
 
 

Nazwa projektu: Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu

GCK_OTYN
Nazwa projektu:  Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Wartość projektu
402 104,98 zł
 
Wartość dofinansowania
174 418 zł
 
Okres realizacji
2014
 
Opis projektu
W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu przy ul. Chrobrego 18 (działka nr 340/1, pow. nowosolski, woj.lubuskie). Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia się następująco:
1. Termomodernizacja budynku
2. Budowa budynku gospodarczo-garażowego
3. Boks na odpadki
4. Roboty rozbiórkowe
5. Zagospodarowanie terenu
6. Dokumentacja techniczna
7. Nadzór inwestorski
Budynek zostanie ocieplony płytami styropianowymi grubości 12 cm. Łączna powierzchnia termomodernizowanej przegrody to 468,12 m kw. Dodatkowo zostaną wymienione rynny i spusty.
Oprócz tego przewiduje się rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych (w których przechowywany jest sprzęt pod działalność kulturalną) będących w bardzo złym stanie technicznym. Ponadto planuje się budowę chodników oraz parkingu z 6 miejscami przez Gminnym Ośrodkiem Kultury
 
Cele i efekty projektu
Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury, poprzez termomodernizację obiektu
w Otyniu, budowa budynku gospodarczo-garażowego, boksu na pojemniki na odpady oraz parkingu
 
logo_prow_klj
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Konradowo i Zakęcie

kanaliz_zak_konrad
Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Konradowo i Zakęcie
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
 
Wartość projektu
4.336.223,22
 
Wartość dofinansowania
1.635.691.00
 
Okres realizacji
2009-2011
 
Opis projektu
Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Konrardowo i Zakęcie w Gminie Otyń. Dzięki realizacji projektu poprawi się stan środowiska naturalnego. Zlikwidowane zostaną istniejące zbiorniki bezodpływowe.
 
Cele i efekty projektu
Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Konradowo i Zakęcie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

Projekt Wsparcie promocji turystyki w Gminie Otyń

wsparcie_promocji_turystyki
Projekt Wsparcie promocji turystyki w Gminie Otyń
Źródło finansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
 
Wartość projektu
8 750,00 PLN
 
Wartość dofinansowania:
6125,00 PLN
 
Cel projektu
Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez poprawę dostępu do informacji o obiektach turystycznych i walorach przyrodniczych na obszarze gminy Otyń.
 
Zakres rzeczowy
W ramach operacji zostanie przygotowana mapa turystyczna gminy Otyń prezentująca najcenniejsze zabytki w gminie oraz walory przyrodnicze. Mapa ułatwi potencjalnym turystom odnalezienie interesujących zabytków oraz dostarczy im informacji historycznych. Dane techniczne: papier kolorowy dwustronny (4+4), papier 115 g, liczba egzemplarzy: 2000, Format minimum A3 składany. Dostawa do siedziby Beneficjenta.
Mapa turystyczna Gminy Otyń będzie zawierała m.in:
- obiekty turystyczne i zabytkowe (oznaczone punktowo); miejsca noclegowe, gospodarstwa agroturystyczne
- skrócony opis najważniejszych zabytków w Gminie
- sieć uliczną miejscowości (Otyń, Modrzyca, Bobrowniki, Niedoradz, Zakęcie, Konradowo, Ługi i Czasław) z wyróżnieniem ulic głównych przelotowych;
- istniejącą sieć kolejową ze stacjami, węzłami, bocznicami;
- sieć wodną z jeziorami, stawami i ciekami wodnymi;
- rysunek zabudowy dokładny, topograficzny, z rozróżnieniem zabudowy użyteczności publicznej, zabudowy przemysłowej i rzemieślniczej, zabudowy mieszkalnej oraz zespołów garaży; rysunek różnych sposobów użytkowania gruntów, np. lasy, parki, łąki, ogródki działkowe, ogrody przydomowe (jako zamknięte tereny przydomowe), tereny przemysłowe; planowane ulice i zabudowa w oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
- oznaczone urzędy administracji publicznej;
- legenda
- informator adresowo-telefoniczny- Informację o współfinansowaniu operacji ze środków EFRROW.
 
logo_prow_klj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt "Zagospodarowanie rynku w Otyniu"

zagospodarowanie_rynku_w_Otyniu
Projekt "Zagospodarowanie rynku w Otyniu"
Źródło finansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, Małe projekty
 
Wartość projektu
26 934,44 PLN
 
Wartość dofinansowania:
15 006,54 PLN
 
Cel projektu:
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Otyń.
 
Zakres rzeczowy:
Przedmiotowa operacja polega na zagospodarowaniu rynku w Otyniu (Województwo Lubuskie, Powiat Nowosolski, Gmina Otyń, dz. nr ew. 389/1). Planuje się zakup następujących elementów:
- Ławka – szt. 12. (Ławka typu "Wiedeń", dane techniczne: długość 186 cm, szerokość 60 cm, wysokość 74 cm, waga max. 60 kg, siedzisko: listwy z drewna iglastego, podstawa: odlew żeliwny malowany tradycyjnie, dostawa i montaż na rynku poprzez przykręcenie do podłoża)
- Donica – szt. 16 (Donica wolnostojąca na kwiaty; dane techniczne: wysokość 40 cm, długość 120 cm, szerokość 40 cm, waga max. 320 kg, materiały: beton zbrojony płukany, taśma w kolorze miedzi owija donicę po bokach obwodu, rodzaj powierzchni: grys granitowy + dostawa na rynek).
- Wieża kwiatowa – szt. 2, konstrukcja kwiatowa, dane techniczne: wysokość max. 2000 mm, średnica podstawy 1200 mm, waga, max. 170 kg, ilość pierścieni: 9, materiał: blacha ocynkowana).
 
Okres realizacji
2012 r.
 
Efekty projektu
Operacja przyczyni się do poprawy atrakcyjności zabytkowego centrum m. Otyń. Montaż elementów typu ławki, donice doprowadzi do poprawy wizerunku miejscowości, pozwoli także przywrócić pierwotny wygląd rynku. Dzięki temu zostaną wyeksponowane walory kulturowe urokliwego centrum. Projekt stworzy potencjalnym turystom podczas pieszych i rowerowych wędrówek po obszarze LGD możliwości odpoczynku w przyjaznym i atrakcyjnym otoczeniu. Ponadto będzie stanowić dla osób przejeżdżających przez wieś zachętę do odwiedzenia i poznania wartościowych obiektów turystycznych takich jak np. rynek wraz z kamienicami, budynek ratusza z XVII w., sanktuarium z XVIII w., ruiny gotyckiego zamku z XV w. w Otyniu.
 
logo_prow_klj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń

woz_straz
Projekt: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego pojazdu strażackiego dla OSP Otyń
 
Beneficjent
Gmina Otyń
Źródło finansowania
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Wartość projektu
712 455,00 zł
Wartość dofinansowania
605 586,75 zł
Okres realizacji
2011-2013
Opis projektu
Głównym zadaniem w ramach projektu jest dostawa średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Otyń. Nowy średni pojazd ratowniczo-gaśniczy z uwagi na swoją funkcjonalność i parametry konstrukcyjne umożliwia:
-        Szybki dojazd do miejsca zdarzenia (wykluczenie awarii i niesprawności taboru ratowniczo-gaśniczego);
-        Poruszanie się po trudno dostępnym i grząskim terenie (płonące lasy, pola, nieużytki) dzięki napędowi na 4 koła;
-        Poruszanie się po wąskich osiedlowych ulicach bez obawy o ich uszkodzenie;
-        Sprzyja wzrostowi komfortu pracy strażników ze względu na zastosowanie ergonomicznych rozwiązań zarówno w kabinie jak i poza nią, wyposażenie pojazdu w układy bezpieczeństwa biernego, klimatyzację i inne udogodnienia;
-        Szybkie gaszenie pożarów dzięki zastosowaniu nowoczesnych wysokowydajnych pomp ciśnieniowych;
-        Ograniczenie negatywnych skutków gaszenia budynków mieszkalnych (zalania kondygnacji) poprzez zastosowania zbiornika na środek pianotwórczowy;
Cele i efekty projektu
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i stopnia ochrony przed innymi zagrożeniami naturalnymi, a także antropogenicznymi w gminie Otyń i powiecie nowosolskim.
Do celów szczegółowych należą:
  1. wzrost efektywności walki z lokalnymi powodziami, podtopieniami, pożarami i innymi klęskami żywiołowymi w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego
  2. skrócenie czasu  reakcji na zagrożenia przeciwpożarowe, techniczne i ekologiczne
  3. dostosowanie jednostki OSP do nowych uwarunkowań związanych z postępującym rozwojem infrastruktury technicznej i przemysłowej w regionie nowosolskim oraz ze wzrostem gwałtowności zjawisk atmosferycznych
 
lrpo
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt Poznaj swojego sąsiada – polsko-niemieckie spotkanie / Lerne deinen Nachbarn kennen – ein deutsch-polnisches Treffen

poznaj_sasiada_1
 
Projekt Poznaj swojego sąsiada – polsko-niemieckie spotkanie / Lerne deinen Nachbarn kennen – ein deutsch-polnisches Treffen
 
 
Cel projektu
Podniesienie jakości współpracy polsko-niemieckiej między mieszkańcami Gminy Otyń i Gminy Falkenberg poprzez wspólne spotkanie integracyjne.
Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Einwohner der Gemeinde Otyn und der Gemeinde Falkenberg durch gemeinsames Integrationstreffen
 
Wartość projektu
2.818,00 euro
 
Kwota dofinansowania
2 676,30 euro.
 
Źródło finansowania
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo-Lubuskie) – Brandenburgia na lata 2007-2013
Priorytet: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji
Działanie: Działanie 3.2: Współpraca i spotkania (Fundusz Małych Projektów i projekty sieciowe)
 
Zakres rzeczowy
Głównym działaniem w ramach projektu była organizacja spotkania przedstawicieli Miasta Falkenberg i Gminy Otyń. Podczas spotkania zostały omówione następujące tematy:
- przedstawienie koncepcji polsko-niemieckiego projektu dot. współpracy pomiędzy strażakami z Falkenbergu i Otynia (organizacja zawodów strażackich, organizacja obozu młodzieżowych drużyn pożarniczych)
- przedstawienie koncepcji polsko-niemieckiego projektu dotyczącego wydania publikacji.
Następnie uczestnicy projektu wzięli udział w festiwalu promującym kulturę pogranicza lubusko-brandenburskiego, który odbędzie się w Kożuchowie. Na scenie w Kożuchowie wystąpią także dziecięcy zespół taneczny z Falkenbergu oraz dziecięcy.
W projekcie uczestniczyły 34 osoby (17 Niemców i 17 Polaków).
 
euroregion_logoytyp

Inwestycja w przyszłość - przebudowa i rozbudowa szkoły w Otyniu o przedszkole

Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w miejscowości Konradowo".

swietlica_konradowo
Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w miejscowości Konradowo".
 
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 
Wartość projektu
47 032,08 zł
 
Wartość dofinansowania
29 571,00 zł
 
Okres realizacji
2011-2012
 
Opis projektu
W wyniku realizacji projektu przeprowadzono remont obiektu i zakupiono wyposażenie.
 
Cele i efekty projektu
Celem operacji jest wsparcie inicjatyw wiejskich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.
 
logo_prow_klj
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w budynku mieszkalno-świetlicowym w Czasławiu"

swietlica_czaslaw
 
Projekt "Wyposażenie i częściowy remont z przebudową świetlicy w budynku mieszkalno-świetlicowym w Czasławiu"
 
 
Beneficjent
Gmina Otyń
 
Źródło finansowania
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
 
Wartość projektu
210 507,44 zł
 
Wartość dofinansowania
119 408,00 zł
 
Okres realizacji
2011-2012
 
Opis projektu
W wyniku przebudowy świetlicy wydzielone zostały pomieszczenia poprawiające funkcje kulturalno-społeczne świetlicy. Wykonano kanalizację sanitarną, wodociągową, zamontowano nową instalację elektryczną. Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 
Cele i efekty projektu
Celem operacji jest wsparcie inicjatyw wiejskich poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.
 
logo_prow_klj
 
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja „współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

  • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
  • Logo: Cuman Cumań Ukraina
  • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl