Deklaracja dostępności strony www.otyn.pl

Data: 
2020-03-31

Wstęp Deklaracji

Urząd Miejski w Otyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.otyn.pl strony internetowej Urzędu Miejskiego w Otyniu oraz powiązanych z Urzędem stron Biuletynu Informacji Publicznej.

Data publikacji strony internetowej: 2011-08-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-07.

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Wyłączenia:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest administrator systemu, adres poczty elektronicznej admin@otyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 355 9400. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Urzędu Miejskiego w Otyniu, ul. Rynek 1, 67-106 Otyń osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy sekretariat@otyn.pl.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Otyniu

Do budynku prowadzą trzy wejścia, w tym jedno od strony południowej z poziomu chodnika, znajduje się tam przycisk dla osób niepełnosprawnych wzywający pracownika urzędu. Biuro Obsługi Interesanta znajduje się po lewej stronie od wejścia. W budynku nie jest dostępna winda, jednakże osoby niepełnosprawne mogą uzyskać pełną asystę pracowników urzędu. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Urząd Miejski dąży do przeprowadzenia corocznych audytów dostępności swoich stron.KONTAKT

Urząd Miejski w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń

tel.68 355 94 00
email: sekretariat@otyn.pl


strona Rzecznika Praw Obywatelskich