Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Głośna próba syren!

 • 23-09-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
Uwaga, w czwartek 24 września w godzinach między 12.00 a 13.00 odbędzie się w Otyniu głośna próba syren.

Usuwanie azbestu w roku 2020 zakończone

 • 22-09-2020
 • Autor: admin
 • drukuj
INFORMACJA
o rezultatach zadania polegającego na „Usuwaniu azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" oraz o szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko
 
W Gminie Otyń zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Otyń" w roku 2020. Celem zadania była pomoc mieszkańcom Gminy Otyń w realizacji usunięcia z ich posesji odpadów zawierających azbest.
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z  ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku.
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 142,34 Mg wyrobów zawierających azbest.
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w kwocie 49.784,37 zł, 49,09 proc. kosztów kwalifikowanych) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
(w kwocie 49.784,38 zł, 50,01 proc. kosztów kwalifikowanych).
Łączna kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Otyń wynosi 99.568,75 zł.
 
Jednocześnie przypominamy, iż materiały zawierające azbest to odpady niebezpieczne, które powinny być unieszkodliwione poprzez umieszczenie ich na wyznaczonym składowisku, uprawnionym do przyjmowania tego rodzaju odpadów.
Pył azbestowy przedostaje się do powietrza w wyniku korozji wyrobów zawierających azbest i ich obróbki mechanicznej. Jego wdychanie może stać się przyczyną chorób układu oddechowego
 i krwionośnego:
 • pylicy azbestowej (azbestozy),
 • chorób opłucnej lub osierdzia,
 • nowotworów złośliwych: raka płuc, raka oskrzeli, międzybłonniaka opłucnej lub otrzewnej,
 • przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli.
 
Zachorowania mogą dotyczyć osób narażonych na kontakt z pyłem azbestowym zawodowo, a także osób postronnych przebywających w zanieczyszczonym środowisku. Na występowanie i rodzaj zachorowania wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.
Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych.
Zachorowania azbestozależne charakteryzuje długi okres latencji, tj. czas od ekspozycji na pył azbestowy do wystąpienia objawów chorobowych, wynoszący nawet do 50 lat.
 
Więcej informacji o szkodliwości azbestu a także odnośniki do stron o tematyce azbestowej znajdują się pod linkiem:

Nowy mikrobus dla dzieci

Toyota Proace Verso. Jeszcze w tym roku takie auto trafi do Gminy Otyń. Mikrobus będzie dowoził dzieci z niepełnosprawnością do szkół
 
Mikrobus ma 9 miejsc. Pod maską kryje się silnik dieslowski o mocy 150 koni mechanicznych. Dzięki specjalnej platformie auto umożliwia transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wczoraj otyński rarusz rozstrzygnął postępowanie na wybór dostawcy samochodu. Najkorzystniejszą ofertę złożył dealer Toyoty z Zielonej Góry.

- Pojazd będzie służył do dowożenia dzieci z niepełnosprawnością z terenu Gminy Otyń do szkół. Zastąpi naszego wysłużonego volkswagena, którego wykorzystamy do prac komunalnych – mówi Barbara Wróblewska, Burmistrz Otynia – Cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie z PFRON-U. Przez kilka ostatnich lat samorządy były wykluczone z takiego wsparcia.

Mikrobus zostanie zakupiony w ramach projektu „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Otyń” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III. Wartość auta to 121 tysięcy złotych. Dofinansowanie wyniesienie 80 tysięcy złotych. Dostawę pojazdu przewidziano w połowie grudnia tego roku.

Konsultacje dla organizacji

 • 10-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach.
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 dostępne jest stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Otyń:
https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn/56/Ogloszenia_2C_obwieszczenia_2C_komunikaty/

XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń

 • 04-09-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Obrady  XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu 10 września  2020 roku o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy na okres 10 lat.
 10. Wolne wnioski i informacje.
 11.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIV  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 12.  Zamknięcie XXV Sesji Rady Miejskiej Otyń.

 

Powszechny Spis Rolny startuje 1 września!

 • 31-08-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
- 1 września br. w całej Polsce rozpocznie się realizacja strategicznego i wyjątkowego badania, jakim jest Powszechny Spis Rolny 2020. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowywania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej przez nich produkcji rolnej. To w oparciu o te dane państwa członkowskie UE prowadzą negocjacje w obszarze kwestii związanych z rodzajem oraz wielkością dopłat do rolnictwa i obszarów wiejskich. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy i zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.
Dlatego jako Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zwracam się do wszystkich rolników posiadających gospodarstwa rolne w województwie lubuskim z apelem o wypełnienie obowiązku spisowego zgodnie z obowiązującym hasłem spisu „Spiszmy się jak na rolników przystało” - mówi Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Marek Cebula.
 

W weekend szczepienia psów

W najbliższy weekend na terenie naszej Gminy będzie realizowany plan szczepień psów przeciw wściekliźnie.
Harmonogram wygląda następująco:

 
SOBOTA 29 sierpnia:
Niedoradz 10.00-12.30
Konradowo 13.00-13.45
Ługi 14.00-15.00
Czasław 15.15-15.45

 
NIEDZIELA 30 sierpnia
Otyń 10.00 - 11.00
Bobrowniki 11.15-12.30 (góra: 11.15-12.00, dół:11.45-12.30)
Modrzyca 13.00 - 13.30
Zakęcie 14.00 - 14.30

XXIV Sesja Rady Miejskiej Otyń

Obrady  XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023 odbędą się w dniu  27 sierpnia  2020 roku  o godz. 9.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2020/2021.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania  przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Nowa Sól.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne  nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Otyń.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXIII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 15.  Zamknięcie XXIV Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
/-/ Przewodnicząca Rady Miejskiej
       Aneta Smolicz

1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020

1 września rozpoczyna się Powszechny Spis Rolny 2020. Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy do skorzystania z  INFOLINII SPISOWEJ. 
 
Od 1 września na infolinii spisowej będzie również możliwość uzyskania pomocy w przypadku problemów z wypełnianiem internetowego formularza spisowego, a także spisania się przez telefon.
 
Spis rolny potrwa trzy miesiące i będzie realizowany jednocześnie na terenie całego kraju. Obejmuje swoim zasięgiem wszystkie gospodarstwa rolne w kraju.
 
Zapraszamy na stronę internetową: https://spisrolny.gov.pl
 

Krok w stronę porozumienia

 • 03-08-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska, przedstawiciele mieszkańców Bobrownik – radni Izabela Flasińska i Robert Kowalewicz oraz Sołtys Weronika Poryszko, a także radna Sejmiku Województwa Lubuskiego Beata Kulczycka kolejny raz spotkali się dziś z właścicielem firmy Rekultywacja Odra Bobrowniki – Bartoszem Smolakiem i Maciejem Kiełbusem z Ziemski & Partners Kancelaria Prawna.
 
Strony ustalały kształt porozumienia, w myśl którego prace rekultywacyjne zostałyby wznowione z pełnym poszanowaniem woli i interesu mieszkańców Gminy. Porozumienie ma zakładać, że drogą główną do rekultywowanego wysypiska będą zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wykonawcy drogi gruntowe. Przedsiębiorca musi precyzyjnie określić przebieg trasy, czas na jej przygotowanie i zaproponować zasady wyłącznie warunkowego (za zgodą Burmistrza) wykorzystania asfaltowych dróg w Otyniu i Bobrownikach, tj. wskazać termin i określić planowane natężenie ruchu.
 
Pozostałe punkty porozumienia będą określać: zasady informowania mieszkańców i Gminy o ewentualnych zamiarach przejazdu przez wieś, o możliwości zorganizowania spotkania edukacyjnego z mieszkańcami Bobrownik z wyjaśnieniem na czym polega rekultywacja oraz o przewidywanym czasie jaki firma potrzebuje na wykonanie rekultywacji.
 
- Czekamy na propozycję treści porozumienia. Podtrzymuje wcześniejsze słowa, że w pierwszej kolejności zabezpieczamy naszych mieszkańców, dlatego zanim cokolwiek podpiszemy, to będziemy ją z nimi konsultować. Zapisy muszą być jasne i bez możliwości różnej interpretacji. Chcielibyśmy, żeby była w nim też mowa o pewnych zmianach, co do projektu rekultywacji i korekta proporcji zwożonych odpadów względem planowanej końcowej warstwy humusu – mówi Burmistrz B. Wróblewska.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 17
Baner: Spis powszechnyBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Kolej na rowerBaner: podatki.gov.pl