Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Pozostałe aktualności

Wyniki wyborów w Gminie Otyń

XXIII sesja Rady Miejskiej Otyń

XXIII sesja Rady Miejskiej Otyń
odbędzie się w dniu  29 czerwca 2020 r. o godz. 15.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
            
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ       w Nowej Soli.
 9. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie przekazania  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Nr XXX.68.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12.  Przyjęcie protokołu z obrad  XXII  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 13.  Zamknięcie XXIII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          Aneta Smolicz
 
 

12 czerwca - Urząd Miejski nieczynny, ale z możliwością rejestracji kandydatów do komisji wyborczych

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.16.2020 Burmistrza Otynia z dnia 04 czerwca 2020r. dzień 12 czerwca 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym  od pracy w Urzędzie Miejskim w Otyniu.
 
W związku z koniecznością zapewnienia realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca br. w dniu 12 czerwca br.  w Urzędzie będzie pełniony dyżur w godzinach 7.00 do 14.00 w celu umożliwienia pełnomocnikom komitetów wyborczych dokonania rejestracji kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, tel. 68 355 94 12, kom. 695 399 579, pok. nr  14.
                                                                            
Burmistrz Otynia

XXII sesja Rady Miejskiej Otyń

XXII sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu                                                                                                                                                                                                                                 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad XXII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2019 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Raport o stanie gminy Otyń za 2019 r.
9. Debata nad raportem o stanie gminy Otyń za 2019 r.

 
10. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum  zaufania.
 
11. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Otyń   za 2019 rok:
a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu
        z wykonania budżetu Gminy Otyń  za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia;
b) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o wykonaniu budżetu Gminy Otyń
         za 2019 rok.

 
12. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2019 rok:
 a) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Otyń o udzielenie absolutorium
 z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 dla Burmistrza Otynia Barbary Wróblewskiej;
 b) Uchwała  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej Otyń dotyczącym  udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

 
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Przyjęcie protokołu z obrad  XXI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
15. Zamknięcie XXII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej Aneta Smolicz

Sesja Rady Miejskiej

XXI sesja Rady Miejskiej Otyń,
odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 15.30
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami
 4. Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na 2020 rok.
8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
9. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
10. Projekt uchwały Rady Miejskiej Otyń w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Przyjęcie protokołu z obrad XVI,XVII,XVIII,XIX,XX Sesji Rady Miejskiej Otyń.
13. Zamknięcie XXI Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
Przewodnicząca Rady Aneta Smolicz

Sesja Rady Miejskiej

Obrady  XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się 24 kwietnia 2020 r. o godz.  10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym  na Osiedlu  Ogrodowym w miejscowości Otyń.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowościach Bobrowniki i Otyń.
5. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól-Miasto na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego  i studium wykonalności do zadania inwestycyjnego pn. Odra dla turystów 2020-lubuskie przystanie, obszar L”.
6. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
7.Projekt uchwały Rady Miejskiej  Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020-2023.
8.  Zamknięcie XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń. 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
      Aneta Smolicz
 
 

Prosimy ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie! Zadzwoń lub napisz!

 • 12-03-2020
 • Autor: Artur Lawrenc
 • drukuj
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY OTYŃ
 
Z UWAGI NA POTENCJALNĄ MOŻLIWOŚĆ ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-COV-2 APELUJEMY, ABY W MIARĘ MOŻLIWOŚCI OGRANICZYĆ 
OSOBISTE ZAŁATWIANIE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W OTYNIU ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH PROSIMY O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI ZAŁATWIANIA SPRAW W FORMIE KORESPONDENCJI TRADYCYJNEJ LUB ELEKTRONICZNEJ
 
NUMERY KONTAKTOWE
 
Burmistrz Otynia Barbara Wróblewska – 601 676 864 i 601 822 728
Sekretarz Gminy Halina Malczewska – 695 399 579 i 68 355 94 12
Sekretariat – 68 355 94 07
 
REFERAT ADMINISTRACYJNY
Obsługa Interesantów – 68 355 94 00
Działalność Gospodarcza, Ewidencja Ludności – 68 355 94 05
Zarządzanie Kryzysowe - 601 425 007
Oświata – 68 355 94 17
Biuro Rady Miejskiej – 68 355 94 13
 
REFERAT FINANSOWY
Skarbnik Gminy Krystyna Nadolska – 68 355 94 10
Windykacja i Wymiar Podatku – 68 355 94 09
 
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ, ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
Kierownik Referatu Leszek Gramza – 68 355 94 08
Rolnictwo, Leśnictwo, Melioracja, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – 68 355 94 04
Elektryfikacja, Remonty Budynków – 68 355 94 06
Konserwacja Sieci Wodociągowej – 695 399 577
Zagospodarowanie Przestrzenne, Gospodarka Nieruchomościami – 68 355 94 03
Budownictwo i Inwestycje, Zamówienia Publiczne – 68 355 94 14

Informacja o XVII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Otyń

Zakaz wstępu do lasu

Informacja o XVI sesji Rady Miejskiej Otyń

1 2 3
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis Rolny