Pozostałe aktualności

Obrady XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń

  • 10-12-2020
  • Autor: admin
Obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej Otyń
           Obrady XXVII sesji Rady Miejskiej Otyń odbędą się
w dniu   17 grudnia 2020 r. o godz.   12.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu     
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami,
- informacja o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
4.Sprawozdanie Burmistrza Otynia z działań podejmowanych między sesjami.
- informacja o złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy  oświadczeniach majątkowych za rok 2019.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020.
8.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 – 2023.
9.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków  zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na  2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Otyń:
1) przedstawienie projektu budżetu,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały  oraz odczytanie opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu,
3) odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych  Rady Miejskiej Otyń
5) odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nie  uwzględnionych w projekcie budżetu,
6) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
7) dyskusja nad projektem budżetu,
8) głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
9) głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
10) głosowanie uchwały.
 11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 – 2026:
1) przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 – 2026,
2) przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 –2026,
4)  odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
5) głosowanie uchwały.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego  dla członków ochotniczej straży  pożarnej  za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości na okres 5 lat.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata  2021-2026.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: przyjęcia  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2021-2024.
17. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych na 2021 rok.
18. Wolne wnioski i informacje.
19.Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
20. Zamknięcie XXVII Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją