Logo: Urząd Miasta i Gminy Otyń

Baner: baner górny
Baner: baner górny
Baner: baner górny

Sesje Rady Miejskiej

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ

V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ OTYŃ
 
Informuję, że  obrady  V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń
kadencji 2018-2023
 
odbędą się w dniu  23  stycznia  2019 roku  o godz. 15 00
 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad V nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania  ze  Żłobka  „ Baśniowa Kraina”
w Otyniu.
4. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie  zmiany uchwały Nr LIX.57.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie programu współpracy  Gminy Otyń z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na rok 2019.
5.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019.
6. Projekt uchwały  Rady Miejskiej  Otyń w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 -2022.
7. Zamknięcie V nadzwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
 
                                                                                   Przewodnicząca Rady Miejskiej Otyń
 
                                                                                                             /-/ Aneta Smolicz

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

IV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Otyń

 
Serdecznie zapraszam na obrady IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń kadencji 2018-2023
związanej z zakończeniem obchodów odzyskania przez miejscowość Otyń praw miejskich,
która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.
 
 
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad IV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 3. Podsumowanie roku wydarzeń i uroczystości związanych z odzyskaniem przez miejscowość Otyń praw miejskich – Wystąpienie Burmistrza Otynia.
 4. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Miejskiej Otyń.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Umieszczenie pamiątek w kapsule czasu – zamknięcie kapsuły czasu.
 7. Zamknięcie IV Uroczystej Rady Rady Miejskiej Otyń.
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
/-/ Aneta Smolicz
 

III Sesja Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 994 ze zm.) 
 
zwołuję III sesję Rady Miejskiej Otyń, która odbędzie się w dniu  20 grudnia  2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu
 
 
Proponowany porządek obrad
1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
3.  Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
4.  Sprawozdanie Burmistrza Otynia  z działań podejmowanych między sesjami.
5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7.  Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019 Gminy Otyń:
 1. przedstawienie projektu budżetu,
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
 3. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 4. przedstawienie stanowiska Burmistrza Otynia do wniosków zawartych w opiniach Komisji stałych Rady Miejskiej Otyń
 5. odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez  radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu,
 6. przedstawienie autopoprawek Burmistrza Otynia do projektu uchwały,
 7. dyskusja nad projektem budżetu,
 8. głosowanie wniesionych  propozycji autopoprawek Burmistrza Otynia,
 9. głosowanie wniosków komisji stałych Rady Miejskiej Otyń nie uwzględnionych  przez Burmistrza Otynia w autopoprawkach oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,
 10. głosowanie uchwały.
 8. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy  Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022:
 1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2019 – 2022,
 2. odczytanie opinii i wniosków  komisji stałych Rady Miejskiej Otyń,
 3. głosowanie uchwały.
9 . Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na  rok 2018.
10.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy  Otyń na  2018 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego.
11.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: określenia formularzy informacji i deklaracji   podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
12.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: Powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
13.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
14.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości na okres 2 lat.
15.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest część powierzchni dachowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otyń.
16.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie  posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
17.Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023.
18. Projekt uchwały  Rady Miejskiej Otyń w sprawie:  zmiany Statutu Gminy Otyń.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miejskiej Otyń.
21. Zamknięcie III Sesji Rady Miejskiej Otyń.
 
 
                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej
 
                                                                                                          /-/ Aneta Smolicz

Sesja Rady Miejskiej

LVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Otyń odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu.

czytaj dalej

Kontakt - stopka

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Otyniu
Ul. Rynek 1
67-106 Otyń
Tel. 68 355 94 00
Fax 68 355 94 01
sekretariat@otyn.pl
 
NIP Gminy Otyń: 9251963373
REGON Gminy Otyń: 970770356
Nr kont bankowych
Konto dochodów:
72 9674 0006 0000 0000 0680 0002
Konto depozytów:
66 9674 0006 0000 0000 0680 0013
(wadia, opłata za udostępnianie danych
z ewidencji)
 
Godziny  pracy urzędu:
Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 -15.00
Piątek: 7.00 -14.00
 

Gminy Partnerskie

 • Logo: Falkenberg Falkenberg Niemcy
 • Logo: Cuman Cumań Ukraina
 • Logo: Zuberec Zuberec Słowacja
Baner: BIPBaner: Eko PRzyszłośćBaner: GISBaner: Lubuskie.pl
Baner: mikro_poradyBaner: Powszechny Spis RolnyBaner: Kolej na rower